شماره تماس : 33388123-33388124

آدرس : تبریز-خیابان رضانژاد شمالی-کوچه هیمالیا

ایمیل : info@azizident.ir

دربـاره مــا

کلینیک دندانپزشکی دکتر عزیزی